INHOUDSOPGAVE RGA Deel 1

 

ARA
 Ambtenarenreglement Amsterdam

 

 

Hoofdstuk I

 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk IA

 Uitwisseling arbeidsvoorwaarden (cafetariamodel)

Hoofdstuk II

 Aanstelling en tewerkstelling

Hoofdstuk III

 Arbeidsvoorwaarden

Hoofdstuk IV

 Bezoldiging

Hoofdstuk V

 Ziekte

Hoofdstuk VI

Hoofdstuk VIA

 Vakantie, vakantie-uitkering, verlof

De Levensloopregeling

Hoofdstuk VII

 Militaire dienst e.d.

Hoofdstuk VIII

 Overige rechten en plichten

Hoofdstuk IX

 Maatregelen van orde

Hoofdstuk X

 Straffen

Hoofdstuk XI

 Ontslag anders dan bij wijze van straf

Hoofdstuk XII

 Uitkering terzake van overlijden van de (gewezen)ambtenaar

Hoofdstuk XIII

 Organisatorische rechten

Hoofdstuk XIV

 Slotbepalingen

 

 

VAA

Verordening arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel

VAT

Verordening arbeidsvoorwaarden topfunctionarissen en eindverantwoordelijke topfunctionarissen

EUV

Eindejaarsuitkeringverordening

VUV

Vakantie-uitkeringsverordening

VBO

Verordening betaald ouderschapsverlof

PSV

Premiespaarverordening

SLV

Spaarloonverordening

SFV

Studiefaciliteitenverordening

RWW

Regeling woon-werkverkeer

ZKV

Ziektekostenverordening

BWW

VVW

Verordening Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Verordening Voorzieningen bij werkloosheid

VHZ

Verordening hoge ziektekosten

VTK

Verordening tegemoetkoming kinderopvang

WGV

Wachtgeldverordening

VUF

Verordening uitkering functioneel leeftijdsontslag

UKV

Uitkeringsverordening

BWP

Verordening Bovenwettelijke WW bij privatisering

SUP

Suppletieverordening gedeeltelijk arbeidsongeschikten

WOR

Organisatieverordening van de Wet op de Ondernemingsraden

 

 

AVA

Arbeidsovereenkomstenverordening Amsterdam

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Hoofdstuk II

Aangaan dienstbetrekking

Hoofdstuk III

Arbeidsvoorwaarden

Hoofdstuk IV

BeŽindigen van de dienstbetrekking

Hoofdstuk V

Uitkering terzake van overlijden van de werknemer

Hoofdstuk VI

Organisatorische rechten

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

 

 

ABR

ANDERE BESLUITEN VAN RECHTSPOSITIONELE AARD

Overgangsbepaling Premiespaarverordening vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 15 juni 1994, nr. 415

 

Algemene overgangsbepalingen Wachtgeld- en Uitkeringsverordening 1 augustus 1993, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 23 maart 1994, nr. 243

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 8 september 1993, nr. 497 inzake wijziging
Ambtenarenreglement Amsterdam (MRI-akkoord)

 

Overgangsbepalingen tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 2 oktober 1991, nr. 771 en gewijzigd bij zijn besluit van 23 maart 1994, nr. 243

 

Overgangsbepalingen Wachtgeld- en Uitkeringsverordening vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 21 augustus 1991, nr. 651 en onder meer gewijzigd bij zijn besluit van 23 maart 1994, nr. 243

 

Uittreksel uit de Verordening stadsdeelraden,vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van
26 januari 1994, nr. 34

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 27 januari 1988, nr.1627 inzake verhoging uitkering boven invaliditeitspensioen

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 26 november 1986, nr. 1627 inzake aanpassing gemeentelijke salarisschalen aan rijksnormen

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 28 november 1984, nr. 1788 inzake wijziging
Ambtenarenreglement Amsterdam (salarisgroepen)

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 14 december 1983, nr. 1660 inzake wijziging
Ambtenarenreglement Amsterdam en andere rechtspositionele verordeningen

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 23 maart 1983, nr. 266 inzake wijziging diverse rechtspositieregelingen

 

Uittreksel uit het besluit van de Gemeenteraad van 19 november 1980, nr. 1217 inzake vaststelling Verordening medezeggenschap gemeentepersoneel

 

Sollicitatiecode van de gemeente Amsterdam vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 1 december 1999, nr. 683

 

Overgangsbepaling betreffende het omzetten van een aanstelling in tijdelijke dienst in een aanstelling in vaste dienst (art. 215 ARA) vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 10 januari 2001, nr. 954.

 

Overgangsbepalingen Invoering Ziektewet (1 januari 2001), vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 7 juni 2001, nr. 347