RECHTSPOSITIE GEMEENTE AMSTERDAM DEEL 1

Ambtenarenreglement Amsterdam

 

 

HOOFDSTUK XIV

 

SLOTBEPALINGEN

 

 

Art. 1401        geven van afwijkende bepalingen

 

1.   Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om onder omstandigheden, die naar hun oordeel direct te nemen maatregelen vergen, regels te geven, die afwijken van de bepalingen van dit reglement en de in dit reglement genoemde verordeningen.

 

2.   Wanneer Burgemeester en Wethouders van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid gebruik hebben gemaakt, doen zij hiervan onmiddellijk mededeling aan de Raad.

 

 

Art. 1402        uitvoeringsvoorschriften

 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd naast de voorgeschreven uitvoeringsbesluiten, nog uitvoeringsvoorschriften van interpretatieve aard op dit reglement en de daarin genoemde verordeningen te geven.

 

 

Art. 1403        afwijkende toepassing van gegeven bepalingen

 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd in individuele gevallen af te wijken van het bepaalde bij of krachtens dit reglement en de in dit reglement genoemde verordeningen, indien naar hun oordeel, toepassing van het aldaar bepaalde, uit een oogpunt van behoorlijk bestuur, tot een voor de ambtenaar onevenredig nadelige beschikking zou leiden.

 

 

Art. 1404        delegatie en mandatering bevoegdheden

(1 februari 2002)

BS

DB

HO

 

 

1.   Onverminderd de hun ter zake bij of krachtens wet gegeven bevoegdheden zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd gezag ten aanzien van aanstelling en/of ontslag van de ambtenaar, met uitzondering van de ambtenaar ten aanzien van wie het bevoegd gezag tot aanstelling en/of ontslag bij verordening anders is geregeld.

 

2.   Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de hun toekomende beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot het bij of krachtens de hoofdstukken I t/m XIII van dit reglement en de daarin genoemde verordeningen bepaalde namens hen en onder hun verantwoordelijkheid, te laten uitoefenen door directeuren van diensttakken en de directeur Concern Personeel en Organisatie.

3.   Burgemeester en Wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot:

a    de wijze van uitvoering van de in het tweede lid bedoelde beschikkingsbevoegdheid;

b    een bezwarenprocedure met betrekking tot de ten aanzien van de ambtenaar in mandaat genomen beschikking.

 

 

Art. 1405        citeeraanduiding

 

Dit reglement kan worden aangehaald als Ambtenarenreglement Amsterdam, bij afkorting aan te duiden als ARA.